Ochrana osobnych udajov GDPR


Súhlas so spracovaním osobných údajov Používateľa (všeobecný)

Ako užívateľ a dotknutá osoba výslovne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účel aplikácie, t. j. včasné varovanie pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie dieťaťa, pri ktorých by malo dôjsť k poskytnutiu neodkladnej zdravotnej starostlivosti ako ďalšieho podporného systému ochrany života a zdravia dieťaťa a na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu meno a email, pričom súhlasím s ich poskytnutím zdravotníckym pracovníkom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť.

Ako užívateľ a dotknutá osoba výslovne súhlasím s uchovávaním mojich osobných údajov po celú dobu užívania aplikácie a štyri roky po skončení jej užívania ak osobitý predpis neustanovuje inak.

Ako užívateľ a dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa (NÚDCH) prístup k osobným údajom, týkajúcich sa ma, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Ako užívateľ a dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Ako užívateľ a dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ako užívateľ a dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou i zmluvnou požiadavkou.


Súhlas so spracovaním osobných údajov Používateľa (osobitý)

Ako užívateľ a dotknutá osoba výslovne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účel aplikácie, t. j. včasné varovanie pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie dieťaťa, pri ktorých by malo dôjsť k poskytnutiu neodkladnej zdravotnej starostlivosti ako ďalšieho podporného systému ochrany života a zdravia dieťaťa a na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu vyobrazenie tváre, pričom súhlasím s ich poskytnutím zdravotníckym pracovníkom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť.

Ako užívateľ a dotknutá osoba výslovne súhlasím s uchovávaním mojich osobných údajov po celú dobu užívania aplikácie a štyri roky po skončení jej užívania ak osobitý predpis neustanovuje inak.

Ako užívateľ a dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa (NÚDCH) prístup k osobným údajom, týkajúcich sa ma, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj práve na prenosnosť osobných údajov.

Ako užívateľ a dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Ako užívateľ a dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ako užívateľ a dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou i zmluvnou požiadavkou. 


Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa (všeobecný)

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby výslovne súhlasím so spracovaním jej osobných údajov pre účel aplikácie, t. j. včasné varovanie pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie dieťaťa, pri ktorých by malo dôjsť k poskytnutiu neodkladnej zdravotnej starostlivosti ako ďalšieho podporného systému ochrany života a zdravia dieťaťa a na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu meno, dátum narodenia, výška a váha, pohlavie, donosenosť, zrelosť, pričom súhlasím s ich poskytnutím zdravotníckym pracovníkom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť.

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby výslovne súhlasím s uchovávaním jej osobných údajov po celú dobu užívania aplikácie a štyri roky po skončení jej užívania ak osobitý predpis neustanovuje inak.

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa (NÚDCH) prístup k osobným údajom, týkajúcich sa jej, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj práve na prenosnosť osobných údajov.

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou i zmluvnou požiadavkou.


Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa (osobitý)

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby výslovne súhlasím so spracovaním jej osobných údajov pre účel aplikácie, t. j. včasné varovanie pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie dieťaťa, pri ktorých by malo dôjsť k poskytnutiu neodkladnej zdravotnej starostlivosti ako ďalšieho podporného systému ochrany života a zdravia dieťaťa a na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu vyobrazenie tváre, pričom súhlasím s ich poskytnutím zdravotníckym pracovníkom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť.

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby výslovne súhlasím s uchovávaním jej osobných údajov po celú dobu užívania aplikácie a štyri roky po skončení jej užívania ak osobitý predpis neustanovuje inak.

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa (NÚDCH) prístup k osobným údajom, týkajúcich sa jej, práva na opravu osobných údajov, práva na vymazanie osobných údajov, práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov, práva namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj práva na prenosnosť osobných údajov.

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že mám právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou i zmluvnou požiadavkou.

iOS appgoogle_play