Podmienky používania aplikácie


Podmienky používania

Užívateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ (NÚDCH) získava a spracúva jeho osobné údaje a osobné údaje dieťaťa na účel aplikácie, t. j. včasné varovanie pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie dieťaťa, pri ktorých by malo dôjsť k poskytnutiu neodkladnej zdravotnej starostlivosti ako ďalšieho podporného systému ochrany života a zdravia dieťaťa a na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti, nakoľko spracúvanie jeho osobných údajov je nevyhnutné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako i podľa osobitného predpisu, pričom jeho osobné údaje sú okrem orgánov verejnej moci určené i zdravotníckym pracovníkom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť.

Užívateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ (NÚDCH) získava a uchováva jeho osobné údaje po celú dobu užívania aplikácie a štyri roky po skončení jej užívania ak osobitý predpis neustanovuje inak. Užívateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa (NÚDCH) prístup k osobným údajom, týkajúcich sa jeho ako i dieťaťa, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ak takýto poskytol. Užívateľ má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Užívateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou i zmluvnou požiadavkou.


Poučenie a informovaný súhlas

Účelom tejto aplikácie je včasné varovanie pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie dieťaťa, pri ktorých by malo dôjsť k poskytnutiu neodkladnej zdravotnej starostlivosti ako ďalšieho podporného systému ochrany života a zdravia dieťaťa; táto aplikácia nenahrádza riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Užívateľ berie na vedomie, že všetky a akékoľvek výstupy z tejto aplikácie sú nezáväzné. Výstupy nenahradzujú zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotnými pracovníkmi, nakoľko táto aplikácie nedokáže riadne vykonať zdravotnú starostlivosť, najmä prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, ako priamo zdravotnícki pracovníci; jej hlavným zmyslom je odporúčanie bezodkladne využiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť v prípadoch ohrozenia života a zdravia, ktoré sa považujú za obvyklé a v súlade s ustálenou zdravotnou praxou zdravotnej starostlivosti.

Užívateľ berie na vedomie, že zodpovedá za život a zdravie svojho dieťaťa, a zaväzuje sa mu zabezpečiť zdravotnú starostlivosť zdravotnými pracovníkmi, predovšetkým prostredníctvom prideleného alebo iného lekára; v prípade akýchkoľvek  pochybností sa užívateľ zaväzuje kontaktovať poskytovateľa a zdravotníckych pracovníkov.

iOS appgoogle_play